نمونه سوال

 سنجش1 پاییز 88 

 سنجش2 آبان 88

.............................اول.......................

آزمون علامه حلی 14 آبان 89  

آزمون مسابقه علمی 88

سنجش1 آبان 89 نمونه دولتی

  (بخشپذیری و اعداد اول) 

مستمر تیزهوشان1 

مستمر تیزهوشان2

مستمر تیزهوشان3

مستمرتیزهوشان4 

امتحان خانگی تیزهوشان

چند مساله ساده 

مستمر نمونه دولتی1 

مستمر نمونه دولتی2 

مستمر نمونه دولتی3 

مستمر نمونه دولتی4 

مستمر نمونه دولتی5 

مستمر نمونه دولتی6 

آزمون المپیاد ریاضی 1 

آزمون المپیاد ریاضی 2  

امتحان خانگی1 

امتحان خانگی2 

امتحان خانگی3

.............................دوم...................... 

 آزمون علامه حلی 14 آبان  89  

آزمون مسابقه علمی 88

سنجش 1 آبان 89 نمونه دولتی 

آزمون المپیاد ریاضی 1

آزمون المپیاد ریاضی 2

( مجموعه ها)

(توان)  

امتحان1  

امتحان2 

امتحان3 

مستمر آبان نمونه دولتی 

اعداد صحیح1 

اعداد صحیح2 

توان 

 مبنا1 

 مبنا2

جذر 

امتحان خانگی1 

امتحان خانگی2 

اثبات کنید